Monday, November 16, 2009

"ACTIV PERSPECTIVE XXI" PROJECT

ACTIV PERSPECTIVE XXI" PROJECT - an offensive in support of authentic cultural values

ACTIV SPIRIT, youth organization of the Romanian-Swedish Cultural Association FRĂŢIA, announced work launch in the near future, an ambitious project which will make available to creators, artists and people of culture, a new platform for free expression of ideas put in the service of truth and humanism.
We intend to reach one such purposes which animate us since the beginning - information about the diversity and perennial values of humanity, present in various cultures from which young people integrated in Swedish society.
On the other hand, ACTIV SPIRIT assumed from the start to keep, encourage, stimulate, present, disseminate and support the creation of art in the multicultural society in which they operate, a better knowledge of Sweden and promote Romanian culture and traditions in Sweden.
We believe that as we put into practice more effectively target organization of information shares among young people and about young people, on various topics of interest on the Swedish and international public agenda, and organizing and supporting the cultural and humanitarian actions.
We want thus to provide a signal about the true interests and values of young Romanians or other nationalities, members of the ACTIV SPIRIT, and to draw attention to the situation was unfair that more often people with interests in the spirituality and cultural values, in societies affected by serious political and economic turmoil today. The mechanisms by which authentic cultural products and even some institutions are able to intervene effectively in defending these values, are hampered by an alarming insistence and regularity , sometimes creating real black holes on the map of European and global quality of cultural life.
Therefore we invite all people of culture, artists, historians, researchers in various fields, young people who sincerely believe in the triumph of intelligence and Romanian genius, to join us without loss in the "ACTIV PERSPECTIVE XXI" project.
The main purpose of this exercise is to create a quality cultural pole to exchanges of opinion, of cultural expression - scientific and artistic, by monthly statyng a theme to be presented on the opinions, essays, reviews and analysis signed by intellectuals - people of culture , artists, researchers from various fields, historians, journalists, personalities of public life from Romania, Sweden and other countries.

PROIECTUL "ACTIV PERSPECTIVE XXI"

PROIECTUL "ACTIV PERSPECTIVE XXI" - o ofensivă în sprijinul valorilor culturale autentice

ACTIV SPIRIT, organizaţia de tineret a Asociaţiei Culturale Româno-suedeze FRĂŢIA anunţă că pregăteşte lansarea, în viitorul apropiat, a unui proiect ambiţios care va pune la dispoziţia creatorilor, artiştilor şi oamenilor de cultură o nouă platformă de exprimare liberă a ideilor puse în serviciul adevărului şi umanismului. Intenţionăm ca astfel să atingem unul dintre scopurile care ne animă încă de la infiinţare - informarea în legătură cu diversitatea şi valorile perene ale umanităţii, prezente în diversele culturi din care provin tinerii care se integrează în societatea suedeză.
Pe de altă parte, ACTIV SPIRIT şi-a asumat încă de la început scopul asociaţiei FRĂŢIA, acela de a păstra, încuraja, stimula, prezenta, răspândi şi sprijini creaţia de artă în societatea multiculturală în care îşi desfăsoară activitatea, o mai bună cunoaştere a Suediei şi promovarea culturii şi tradiţiilor româneşti printre suedezi.
Considerăm că astfel vom pune în practică mai eficient obiectivul organizării şi sprijinirii unor acţiuni de informare în rândul tinerilor şi despre tineri, pe diverse teme de interes aflate pe agenda publică suedeză şi internaţională, precum şi organizarea şi sprijinirea de acţiuni cu caracter cultural şi umanitar.
Dorim în acest fel să oferim un semnal despre adevăratele preocupări şi valori ale tinerilor români ori de alte naţionalităţi, membri ai ACTIV SPIRIT, şi să atragem atenţia asupra situaţiei injuste în care se află tot mai des oamenii cu preocupari valorice în zona spiritualităţii şi culturii, în societăţile afectate de tulburări economice şi politice grave de astăzi. Mecanismele prin care produsele culturale autentice şi chiar unele instituţii pot să intervină eficient în apărarea acestor valori sunt frânate cu o insistenţă şi ritmicitate îngrijorătoare, creând uneori adevărate găuri negre pe harta calităţii vieţii culturale europene şi mondiale. Şi din acest motiv, invităm toţi oamenii de cultură, artişti, istorici, cercetători în diverse domenii, tinerii care cred sincer în triumful inteligenţei şi în geniul românesc, să ni se alăture fără reţineri în proiectul "ACTIV PERSPECTIVE XXI" .
Scopul principal al acestui demers este crearea unui pol intercultural calitativ de schimburi de opinie, de exprimare cultural - ştiinţifică şi artistică, prin enunţarea lunară a unei teme pe marginea căreia să fie prezentate opinii, eseuri, comentarii şi analize semnate de intelectuali - oameni de cultură, artişti, cercetători din diverse domenii, istorici, jurnalişti, personalităţi ale vieţii publice din România, Suedia şi din alte ţări.