Saturday, February 20, 2010

IOAN HĂDĂRIG-In loc de final-Cuvinte zidite în tăcere / Des mots bâtis en silence

 Antologia, continuând demersul poetului Sorin Anca, prin publicarea volumului „ÎN CUVÂNT”, nouă poeţi aiudeni, la Editura „Radu Bărbulescu” (Munchen, 1998), se constituie într-un florilegiu de poezie contemporană românescă.
 Referindu-se la volumul tipărit în Germania, Constantin Cubleşan scria în cronica sa literară din 1998 :
 ”Antologia de versuri „În cuvânt”, selectează un florilegiu din creaţia acestor tineri, capabili a-i face pe cititori să înteleagă că nu mai avem de-a face cu un gest diletant,
ci cu un destin asumat responsabil de către fiecare din cei nouă tineri.../.../ Grupul poeţilor de la Aiud poate constitui o replică provocatoare altor asemenea grupări...pledând prin torul pentru un moment autentic al resurecţiei poeziei la noi, azi.”
 Autorul prezentei antologii a introdus în volum poemele lui Nicolae Kömives (dispărut în 1987, la doar 31 de ani), poemele lui Iacob Buta (cel care în perioada dintre editarea şi tiparirea volumului ne-a parasit, lasând un gol în cultura aiudeană); poemele unor autori aiudeni contemporani.
 Traducerea antologiei în limba franceză şi-a propus atât cunoaşterea literaturii române contemporane în spaţiul francofon, cât şi continuarea unui demers al Asociaţiei Cusset-Aiud, care a invitat-o pe autoarea traducerii, Marcela Hădărig, la „săptămâna poeţilor”, în Franţa, în anul 2001, cu o prelegere despre poezia contemporană românească. (I.H)
-------------------------------------------------------------------------------

L’Anthologie, qui continue la démarche du poète Sorin Anca, par la publication du volume “În cuvânt”/”Dans la parole”, neuf poètes d’Aiud, à la Maison d’Édition « Radu Bărbulescu » (Munich, 1998), constitue un florilège de poésie contemporaine roumaine. En parlant du volume imprimé en Allemagne, Constantin Cubleşan écrivait dans sa chronique littéraire de 1998 :
« L’Anthologie de vers « În cuvânt « / « Dans la parole» fait la sélection d’un florilège de la création de ces jeunes, capables de faire comprendre aux lecteurs qu’on n’a plus à faire à un geste de dilettant, mais à une destinée responsablement assumée par chacun de ces neuf jeunes.../.../ Le groupe des poètes d’Aiud peut constituer une replique provocatrice pour d’autres groupes similaires...pledant...pour un moment authentique de la résurrection de la poésie chez nous, de nos jours. »
 L’auteur de la présente anthologie a introduit dans le volume les poèmes de Nicole Kömives (disparu en 1987, à 31 ans à peine), les poèmes de Iacob
Buta (celui qui entre l’édition et la publication du volume nous a
quittés, laissant un vide dans la culture d’Aiud), les poèmes de
quelques poètes contemporains d’Aiud.
 La traduction de l’anthologie en français s’est proposé de faire connaître la littérature roumaine contemporaine dans l’espace francophone mais aussi de continuer une démarche de l’Association Cusset-Aiud Échanges, qui a invité l’auteur de la traduction, Marcela Hădărig, à la « Semaine des poètes », en France, en 2001, pour une conférence sur la poésie roumaine contemporaine. (I.H)

No comments: